1
0

چراغ سبز بصورت ثابت روشن است  =   مشعل پکیج بوتان روشن است

چراغ سبز چشمک زن ۱-۵ ثانیه = آماده بکار (عدم تقاضا)

چراغ سبز چشمک میزند۰٫۵-۰٫۵ ثانیه= حالت زمستانه – حالت انتظار – پرشر دود و مجموعه فن –

گیرپاژ پمپ – اشکال در کلید حد اقل فشار آب – قفل کردن NTCها – اشکال در کلید فشار چگالیده


چراغ زرد ثابت روشن است  =  NTC مصرفی قطع است


چراغ زرد چشمک میزند= وضعیت حداکثر توان


چراغ قرمز ثابت است =   NTC گرمایش – ترموستاد دود – عدم تشکیل شعله برد کنترل – اشکال در کلید حداقل فشار آب


چراغ قرمز چشمک زن ۰٫۵-۰٫۵ ثانیه  = کلید حرارتی


  • You must to post comments
پاسخ شما

Please first to submit.